About Us
image ....บริษัท เดอะไทด์ เมทัล จำกัด....
เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และผลงานด้านคุณภาพและการบริการสรรค์สร้างพัฒนาสนับสนุนงานด้านสถาปัตย์ออกแบบและติดตั้ง บริษัทได้คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในตัวอาคาร งาน SUN SHADE LOUVER ของบริษัทจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของสถาปนิกผู้ออกแบบเจ้าของอาคารผู้รับเหมาก่อสร้าง และแผงอลูมิเนียมประดับอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคาร งานหุ้มเสารูปแบบต่างๆ เช่นเสาทรงกลม เสารูปวงรี เสาีทรงกรวย รวมถึงงานส่วนอื่นๆ ที่บริษัทสามรถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เช่นงานหลังคา POLYCARBONET งานป้ายโฆษณา งานกระจกอลูมิเนียม งานประตูเหล็ก งานบันไดเหล็ก งานโครงสร้างต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยีงมีทีมงานการตลาด ที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานสามารถตอบรับ ความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน